Постни въглища

Постни въглища

Постните въглища представляват каменни въглища марка «Т». Постните въглища наричат също «полуантрацитни» или «полуантрацит» поради сходните свойства.

Преди много милиони години под големите маси стояща вода от растителните остатъци се е образувал торф, който след това се е трансформирал в каменни въглища. Този процес е протичал под влиянието на голямо количество пластове земни маси, налягане и високи температури. Каменните въглища също търпели промени, преминаване от един стадий към друг, които се наричат въглефикация. По степен на метаморфизъм на каменните въглища, постните въглища могат да бъдат отнесени към един от последните стадии, тоест, към VI. Даденият вид въглища се образуват на дълбочина 6600 м, при температура 220ºС и налягане 17000 атм.

Основен източник за добив на постни въглища в Русия е Кузбас, а по-точно, Кузнецкият въглищен басейн. Тук са намерени следните запаси на постни въглища: Анжерски район – 819 млн.т., Араличевски р-н – 4327 млн.т., Байдаевски р-н – 4508 млн.т., Бунгуро-Чумишски р-н – 3353 млн.т., Ерунаковски р-н – 196 млн.т., Кемеровски – 4727 млн.т., Кондомски – 3386 млн.т, Мраски – 2094 млн.т., Осиновски – 2842 млн.т, Прокопиевско-Киселевски р-н – 3610 млн.т, Терсински р-н – 2321 млн.т, Том-Усински р-н – 1324 млн.т, Ускатски р-н – 2151 млн.т.

Донбас разполага с 19 % запаси на постни въглища от сумарния запас на каменни въглища, които са разположени в северната и североизточната му части. Има месторождения на постни въглища и във Воркута (Халмерюско и Верхнесирянинско). Намерени са също запаси на постни въглища в Печорския въглищен басейн, в частност в Истинското, Воргашорското и Усинското месторождения.

Образувайки се на определена дълбочина и при много високи температури, постните въглища придобиват свойства и химичен състав, характерен само за тях.


Въглерод

88-92 %

Кислород

2,8-3,5 %

Водород

3,75-4 %

Сяра

До 1,7 % (средно 0,7 %)

Фосфор

0,003-0,08 %

Влага

1-7 %

Летливи вещества

8-15,9 %

Пепел

8-25 %

Специфична топлина на изгаряне - 35200-36500 КДж/кг (7300-8750 Ккал/кг).

В състава на пепелта преобладават киселинните окиси, а нейната температура на топене е 12000ºС – 16000ºС. Съдържанието на пепел 8-25 % е характерно за постните въглища, налични на цялата територия на Русия, освен Кузбас. Кузбаските постни въглища съдържат пепел 12-18 %. В състава на постните въглища влиза витринит, отражателната способност на който в маслена имерсия е 1,3-2,59 %. В процеса на горене на постните въглища топлината се отделя за сметка на изгарянето на водорода и въглеводородите. Затова масата, несъдържаща пепел, при дадения вид въглища е повече, отколкото, например, при кокса.

Постните въглища наричат още полуантрацит, поради това, че техните свойства имат известно подобие. Плътността на постните въглища е равна на 1340 кг/м3, порестост – 10-15 %. Здравината на тези въглища не е голяма, те лесно се раздробяват. В голямата си част се състоят от «ситни» фракции, а а ако има големи парчета, то при нагряване те веднага се разпадат на дребни (с изключение на въглищата от Кузнецкия басейн). Парчетата на постните въглища биват както блестящи, така и матови (блестящите съдържат повече пепел). Постните въглища имат подвид – постни слабо спичащи се въглища (ТСС). А според размерите на парчетата също се прави класификация, така, например, има ТКО (постни, едър орех), ТОМ (постни, дребен орех), ТПК (постни, едра плоча) и пр. При това, в зависимост от размера на парчетата се променят и свойствата на въглищата (в рамките на един-два процента). Например, у ТПК пепелта и съдържанието на влага е 12 %, а у ТОМ пепелта е 10 %, а влагата – 12 %.

Постните въглища са разновидност на късопламенните неспичащи се каменни въглища. Тяхното основно различие е неспособността да се спичат. А свойството да се спичат е главното при оценка на пригодността на въглищата за производство на кокс. Постните въглища притежават висока калорийност.

При горене, част от парчетата дават пламък, а друга част гори без пламък. При това, някои парчета се покриват с бяла пепел. Ако дебелината на слоя въглища в пещта (котела) се увеличи и, следователно, се увеличи температурата, то въглищата започват да се разпадат на дребни части. След като в процеса на горене постните въглища са отделили газообразните продукти, остава твърда част (кокс) във вид на отделни парченца или прах. Затова постните въглища наричат неспичащи се.

В същото време, въглищата се използват за коксуване и подготовка за този процес. Те са ценна съставка за изготвяне на смеси с различни видове въглища. Не са скъпи, като тук се отчита и евтиното им транспортиране (поради голямата насипна маса). И с тях е много ефективно да се разреждат горивни смеси, намалявайки по този начин разхода на кокс, а, следователно, и да се икономисва от това. Затова, още една област на използване на постните въглища е металургията. Изследванията показват, че постните въглища съответстват на изискванията към металургичните суровини. Съществуват препоръки за използване на постните въглища в чугунени котли и при принудителна тяга, тъй като те трудно се възпламеняват. До неотдавна постните въглища се използваха предимно като гориво за електроцентрали и в железопътния транспорт. Също така, постните въглища могат да се използват при производството на строителни материали, например, цимент.

INSENSE - Официален представител на DEFRO

Търговски офис

гр.София,кв.Горна баня
бул.Н.Петков N136A

Тел. +359 2 4833552
GSM +359884 330020

   
 
 
  Полезна информацияКаминиСертификатиСервизКонтакти