Слабо спичащи се въглища

Слабо спичащи се въглища

Слабо спичащите се въглища са една от марките каменни въглища, обозначавани като СС.

Растителните остатъци се превръщат в каменни въглища под действието на такива фактори като време, висока температура, налягане и отсъствие на кислород. В каменните въглища, на свой ред, също се извършват промени – с времето те достигат различна степен на химична зрялост. Слабо спичащите се въглища се отнасят към една от високите степени на метаморфизъм и са коксуваща се разновидност въглища. Лежат на пластове. Дебелината на пластичния слой е по-малка от 6 мм. Средният размер на парчетата – 0-50 мм.

Запасите на слабо спичащи се въглища в Русия се отнасят към малко изучените. В Далечния Изток в Сахалинска област те съставляват около 7 млн.т. В Южно-Якутския въглищен басейн също се извършва добив на въглища марка СС. В частност, в Нерюнгринския разрез добивът съставлява около 4-5 млн.т. на година. Богат на слабо спичащи се въглища е и Кузнецкият въглищен басейн, запасите на който съставляват около 97130 млн.т. (Бачатски район – 2098 млн.т., Завяловски – 696 млн.т., Кемеровски – 18265 млн.т, Крапивински – 45922 млн.т, Прокопиевско-Киселевски – 11562 млн.т, Салтимаковски – 3107 млн.т., Терсински – 1586 млн.т., Том-Усински – 13894 млн.т.)

Слабо спичащите се въглища са полезно изкопаемо, състоящо се от високомолекулни съединения и имащи определени свойства.


Въглерод

74-90 %

Водород

4-5 %

Сяра

не превишава 0,8 %

Пепел

8-45 %

Влага

8-9 %

Летливи вещества

средно от 20 до 32 %

Специфична топлина на изгаряне - 5600-8000 Ккал/кг.

По съдържание на летливи вещества слабо спичащите се въглища се делят на три групи:

  • С летливи вещества под 17 %
  • С летливи вещества от 17 до 25 %
  • С летливи вещества от 25 до 37 %

Това е много важно свойство, тъй като ценността на дадения вид въглища намалява с повишаването на съдържанието на летливи вещества. Също въглищата марка СС съдържат в състава си витринит, отражателната способност на който в маслена имерсия е 0,7-1,79 %. Един от главните признаци на дадените въглища е слабата спекаемост или нейното отсъствие, което и определя названието «слабо спичащи се». Подлагайки се на среден и висок метаморфизъм, слабо спичащите се въглища придобиват отличително свойство – трудно е да се разпалят. Но, независимо от това, те дълго горят и отделят много топлина, тоест, притежават голяма калорийност. Трябва да се отбележи, че слабо спичащите се въглища горят почти без пламък и без дим.

В процеса на горене органичната маса частици, от които се състоят въглищата марка СС, се разлага основно на два вида продукти: газообразни (15 – 30 %) и твърди (65 – 80 %). Частта на течните продукти съставлява само 2 – 5%.

Към слабо спичащите се въглища не се предявяват сериозни изисквания относно обема на пространството на пещите, а също по отношение на максималното количество зареждана в пещта суровина. Обяснява се с това, че процесът на горене се извършва благодарение на коксовия остатък. Но при използване на въглища марка СС е нужно да се следи за подаването на въздуха, тъй като съществува голяма вероятност от загасване на пламъка. В случай на излишък от въздух температурата вътре в пещта може да се повиши до критичната точка, или може да настъпи загуба на топлина. Да се определи количеството на подавания въздух може по пламъка: ако въздухът е твърде много – пламъкът става ярко бял.

Благодарение на голямата калорийност, слабо спичащите се въглища се използват основно в  големите електроцентрали и промишлените котелни. Използват се също за горене в отражателни пещи (промишлени пещи, в които топлината идва от нажежената вътрешна повърхност и от излъчването от газообразните продукти на горене на въглищата) за получаване на метали, тяхното топене, а също за варенето на стъклото. Специалистите съветват даденият вид въглища да сее използва за разпалване на железни и чугунени котли или каменни печки при естествена и слаба тяга. СС се употребяват също за горене в подвижни топлинни установки и за комунално-битови нужди. Слабо спичащите се въглища се използват за производство на строителни материали, например, вар и цимент.

В ограничено количество отделни разновидности на въглищата сее използват в шихти на коксохимическите заводи. Но трябва да се отбележи, че без смесване с други въглища слабо спичащите се въглища не дават кокс на парчета. Доменният кокс може да бъде получен от тях само в смеси с тлъсти въглища, при това, в общия състав тлъстите въглища трябва да са не по-малко от 70-85 %.

INSENSE - Официален представител на DEFRO

Търговски офис

гр.София,кв.Горна баня
бул.Н.Петков N136A

Тел. +359 2 4833552
GSM +359884 330020

   
 
 
  Полезна информацияКаминиСертификатиСервизКонтакти