Отопление на крайградска къща

Много често този въпрос поставя в задънена улица не само купувачите, но и продавачите на котли. И това си има напълно резонно обяснение...

Отопление на провинциална къща. Как да се избере мощността на котела?

Много често този въпрос поставя в задънена улица не само купувачите, но и продавачите на котли. И това си има напълно резонно обяснение.
Например, как да се избере обема на двигателя на вашия бъдещ автомобил? Очевидно, че на този въпрос ще можете да отговорите лесно, тъй като знаете, че обемът на двигателя влияе най-напред на неговата мощност. А в зависимост от теглото на автомобила, двигател с една и съща мощност ще задвижва автомобила с различно ускорение. Знаейки своя начин на каране, вие избирате или по-мощен автомобил, или по-икономичен. Отново, в зависимост от конструкцията на двигателя, увеличаването на мощността ще влияе в различна степен върху разхода на бензин…
При решаването на въпроса за избор на мощност на котела, също съществуват много влияещи фактори. Очевидно, че котелът, избран със запас от мощност, е по-вероятно да се справи със своята задача – отоплението на къщата. Обаче, ако този запас е излишен – икономичността на котела ще намалее. Котел, не притежаващ запас от мощност, може да не се справи със своята задача, например, в най-студените дни на годината, и тогава ще ви се наложи да стоите вкъщи с пуловер и вълнени чорапи.

Нека да видим, какви фактори влияят върху избора на мощност на котела?

Така изглежда зданието в обектива на топловизьора - прибор, позволяващ да се наблюдават и оценяват топлинните загуби на зданието. Червените петна са местата с най-големи загуби на топлина. Сините петна говорят за най-малки загуби на топлина.

Много често при предварителния подбор на мощност на котела се прилага формулата «1 кВт на 10 кв.м. площ». Действително, тази цифра дава ориентировъчната потребност от топлина за отопление на дома, обаче, да се осланяте на нея не си струва.

И ето защо:

1 Първият, най-очевиден фактор,     влияещ на потребността от топлинна мощност на котела – това е мястото на строителството. Очевидно, че колкото по-ниска е температурата зад прозореца – толкова по-мощен трябва да е котелът. За числена характеристика на този фактор използват броя градус-денонощия за отоплителния период.  Колкото по-голям е този брой, толкова по-мощен котел е нужен.

2 Вторият фактор, оказващ   най-голямо влияние – това е степента на топлоизолираност на къщата ви. При това, топлоизолацията на къщата трябва да бъде разгледана комплексно, тоест всички конструкции, отделящи вътрешните помещения на дома от околната среда, трябва да бъдат топлоизолирани. И, колкото да е странно, топлоизолацията на стените, а също дебелината им, оказва тук далеч не решаващото значение. Разчетите показват, что голямо количество топлина излиза навън през отворите на прозорците и вратите, а също през покрива и подовете. Тоест,  ако в дома ви е достатъчно светло, но недостатъчно топло, следва да се помисли на първо място за увеличаване на съпротивлението на топлоотдаване на вашите прозорци. При което, само тази мярка е способна да намали разходите за отопление до 30%. Между другото, по действащите нормативи, 90% от прозорците не съответстват на изискваното топлосъпротивление, а дебелината на изолацията с минерална вата на стените трябва да бъде от порядъка на 200 мм, и 250 мм – дебелина на топлоизолацията на покрива.

3 Третият фактор, влияещ върху загубите на топлина, това е вентилацията. При това, вентилацията може да бъде планирана или не. Ако във вашия дом има процепи, или прозорците са недостатъчно херметични, до 30% от топлината се губи за сметка на теченията. Но, колкото по-силно е топлоизолирана вашата къща, толкова по-голяма потребност има в използването на вентилационни системи, нали изолацията прави дома ви по-херметичен, а значи, затруднява постъпването на свеж въздух и отвеждане на излишната влага във въздуха от жилищните помещения. Затова, за добре топлоизолираните къщи е важно системата за вентилация да бъде оборудвана с рекуператор – агрегат, който значително намалява изпускането на топлината заедно със замърсения въздух. 

4 Четвъртият фактор, влияещ на това,     колко киловата топлина трябва да се падат на 1 кв.м. площ от къщата – това са размерите и геометрията на къщата. Тъй като загубите на топлина в зданието стават през ограждащите конструкции – стени, покрив и под, то колкото повече квадратни метри стени, покрив и под се падат на 1 м2 жилищна площ, толкова повече ще бъдат топлинните загуби на 1 м2. Зависимостта е следната – колкото по-малка е площта на дома, толкова по-големи ще бъдат топлозагубите, приведени към 1 кв.м. площ.
Формата на дома също има голямо значение. Идеалната форма на дома, за който топлозагубите на 1 м2 площ на пода ще бъдат най-ниски е куб. Ако къщата при голяма площ е построена на 1 етаж, или формата на къщата в плана се различава от правоъгълник, има издатини, еркери – приведените загуби на топлина също ще нарастват.

5 Петият фактор – това е видът на  топлоотдаващите устройства.
Традиционно се използват чугунени радиатори или алуминиеви конвектори. Но в някои случаи е по-рационално да се използват други видове топлоотдаващи уреди. Например, при високи помещения, конвекторите, поставени по стените, ще нагряват въздуха, който веднага ще се вдига към тавана. При това, на равнището на пода температурата ще е недостатъчна, а под тавана – излишна. Освен това, ще нараснат топлозагубите през покрива. Затова, за високи жилищни помещения най-рационалният начин на отопление са топлите подове. Те създават комфорт в зоната на пребиваване на човека, а в същото време горната част на помещението остава по-прохладна. По този начин се икономисва топлинна енергия. За високи производствени помещения най-рационално е да се използват калорифери – уреди, нагряващи въздуха, увличан от вентилатор през топлообменник, и създаващи насочен към пода поток от топъл въздух.

6 Шестият фактор – това е ефективността на самия котел, която се изразява във вид на коефициент на полезно действие (КПД) на котела. При това, далеч не винаги си струва да се доверявате на стойността на КПД, заявена в паспорта на котела. Защото КПД се привежда за ситуацията, когато котелът работи на пълна мощност. Ако потребността от топлина не превишава 50% от мощността на котела, то котелът, необорудван със система за управление,

ще започне да работи неефективно.

Да се върнем към примера с двигателя на автомобила. От една страна, всеки автомобил, оборудван с конкретен двигател, си има своя крейсерска скорост, при която разходът на бензин ще бъде минимален. От друга страна, върху разхода на гориво в двигателя значително влияние оказва правилното съотношение между горивото и постъпващия за изгарянето въздух. Същото се случва и с котела. Именно затова не си струва да се купува котел с голям запас от мощност – това ще се отрази на неговата икономичност, нали като цяло той няма да работи в своя «крейсерски» режим.
Сред допълнителните фактори, влияещи върху загубите на топлина, са ориентацията на прозорците и стените в помещението по посоките на света. Стени и прозорци, обърнати на север, ще губят повече топлина, от тези, обърнати на юг.

Отчитайки влиянието на толкова фактори, практически е невъзможно “на коляно” да се пресметне точно необходимата мощност на котела. За точното пресмятане на топлинната мощност на котела се използва инженерен разчет на топлинните загуби на зданието, в който се отчитат всички горепосочени фактори.
При подбор на мощността на котела следва също да се вземат под внимание допълнителните загуби на топлина, разходите на топлина, например, за загряване на битовата вода в къщата. Колкото повече хора живеят в къщата, а значи, използват ваната и душа, толкова повече топлина ще се разходва за загряване на горещата вода. Ориентировъчно, за нагряване на 100 литра вода се разходват около 5 кВт топлина. Толкова може и да се разходва за поддържане температурата на водата в резервоара в течение на денонощие. Средно, за семейство от трима души, за загряване на водата в денонощие се харчат около 10-15 кВт топлинна енергия. Освен това, топлина може да се изразходва за загряване на водата в басейн, или за «подгряване» на земята, ако на вашия участък има топлинни магистрали, например, към банята или гаража, и те не са достатъчно топлоизолирани.

Автоматичният котел DEFRO DUO е оборудван със система за подаване на горивото и микропроцесорна система за управление, благодарение на която във всеки момент време се изгарят именно толкова въглища, колкото е необходимо, и котелът развива висок КПД (до 90%) даже при малко натоварване. Това позволява да се получи автономна топлина на цена от порядъка на 70 копейки за 1 кВт – именно в такъв размер ние плащаме  комуналните услуги за отопление на нашите градски апартаменти.  Ще направим някои изводи.

1 Ако планирате да отоплявате малка къща или гараж, с площ до 40-50 м2, то най-икономично и разумно ще бъде най-напред максимално да топлоизолирате своето помещение, и да монтирате малък котел на въглища или електрически котел. При това, за постоянно живеене по-икономично ще бъде монтирането на котел на въглища, а за временно – електроотопление.

2 ако планирате да отоплявате  индивидуална жилищна площ от 100 и повее м2, най-икономичният вариант ще бъде монтирането на автоматичен котел на въглища. Икономичността на дадения вариант се заключава в това, че автоматичният котел, работата на който се управлява от микропроцесорен контролер, винаги работи в «крейсерски режим», в диапазона от 20% до 110% от своята номинална мощност, тоест, практически целият сезон. Затова, разходът на въглища в сравнение с класическия котел на въглища ще се намали от порядъка на 40%, а в къщата винаги ще се задържа стабилна комфортна температура, тъй като котелът автоматично променя своята мощност в зависимост от уличната температура. Освен това, автоматиката на котела ще ви позволи да управлявате не само неговата работа, но и работата на цялата система на отопление и загряването на горещата вода в къщата. Разбира се, не трябва да се забравя също и за топлоизолацията на къщата.

3 Ако планирате да отоплявате производствено помещение или складов бокс, най-икономичният вариант ще бъде монтирането на автоматичен котел на въглища с висока мощност (от 100 до 250 кВт), който освен икономията на гориво, ще ви позволи да се откажете от услугите на 3-4 огняри, необходими за разпалването на класическите котли. При това, в качеството им на топлоотдаващи уреди е разумно да се използват калорифери, оборудвани с  термостати. Калориферите ще позволят да се поддържа по-висока температура в работната зона на помещението, докато горната част ще остава студена, а това ще намали топлозагубите на зданието през покрива.

За съжаление, в рамките на тази статия е невъзможно да се разкаже за всички нюанси, свързани с отоплението и запазването на топлината, затова ние сме отворени за всички ваши въпроси.

Винаги можете да получите консултация от най-близкото до вас представителство на компания DEFRO.

INSENSE - Официален представител на DEFRO

Търговски офис

гр.София,кв.Горна баня
бул.Н.Петков N136A

Тел. +359 2 4833552
GSM +359884 330020

   
 
 
  Полезна информацияКаминиСертификатиСервизКонтакти